چشم انداز


شرکت شهاب خودرو در راستای سند چشم انداز گشور عزیزمان، در سال 1404 خودروسازی است:

اخلاق مدار، حرفه ای ، پویا و پیشتاز در نوآوری ، تامین، تولید اقتصادی و ارائه خدمات با کیفیت در حوزه حمل و نقل عمومی و بار و مسافر و کسب جایگاه برتر در بازارهای داخلی و پیشرو در صادرات