مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
میثم مظفر عضو هیئت مدیره
سید مهدی هاشمی عضو هیئت مدیره
رضا زنگنه نژاد سرپرست و عضو هیئت مدیره
منوچهر منطقی عضو هیئت مدیره
علی اصغر عنابستانی عضو هیئت مدیره
سید حسن موسوی عضو هیئت مدیره